ERLi huvikaitseplaani koostamine

Ajaperioodil aprill – juuni 2023 viib ERL Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotluvooru raames ellu projekti, eesmärgiga koostada liidule huvikaitseplaan. Projektijuht on ERLi tegevjuht Heleriin Jõesalu ja arengueksperdina on kaasatud Sigrid Solnik.

Projekti peamised tegevused on

  • huvikaitsealane koolitus;
  • liikmeseminarid;
  • huvikaitseplaani koostamine.

Vaata täpsemalt projekti alamlehelt: https://rahvaulikoolideliit.ee/projektid/erli-huvikaitseplaan/

Projekti “ERLi huvikaitseplaani koostamine” toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Rahvaülikoolid õpivad koos (ÕpiKo)

2020-1-EE01-KA104-077808

1. juuni 2020 – 31. jaanuar 2022 viib Eesti Rahvaülikoolide Liit ellu õpirände projekti „Rahvaülikoolid õpivad koos“ (ÕpiKo).

Õpirändeprojekti tulemusena omandavad 27 rahvaülikoolide koolitajat, koolitusjuhti ja juhti uusi kogemusi ja teadmisi, mis aitavad ellu viia Rahvaülikoolide Liidu arengukavas toodud eesmärke ning laieneb rahvusvaheline koostöö.

Rahvaülikoolide Liidu projektis on kolm laiemat suunda:

  1. Rahvaülikoolide poolt pakutavate koolituste kvaliteedi arendus ja Euroopa kvaliteedimudeli EQM tõhusam rakendamine, millega tutvutakse Islandil. Kvaliteedikontrollisüsteemi ajakohastamine ja kvaliteedi hindamismeetodite arendamine on vajalik, et pakkuda kvaliteetset ja erinevate sihtgruppide vajadustele vastavat koolitust.
  2. Vähemate võimalustega sihtrühmadele tõhusam õppesse kaasamine ja vajadustele vastavate koolituste pakkumine. Sihtrühma parem õpinõustamine ning teavitus, millega tutvutakse Iirimaal.
  3. Uusimmigrantide keeleõppe metoodikaga tutvumine Soomes. Kuidas lõimida kultuuri- ja ühiskonna teemasid keeleõppekavadesse.

Bildung

2021 – 2023 on Eesti Rahvaülikoolide Liit partneriks projektis “Building Inclusive Lifelong learning systems by Developing a European Understanding of Bildung for the Next Generations” (BILDUNG)

2020-1-DE02-KA204-007412

Lühim võimalik viis, kuidas saame Bildungi defineerida, on: “oma juurte tundmine ja tuleviku kujundamine”. Sõna Bildung ei eksisteeri inglise keeles (eesti keeles on seda tõlgendatud kui haritust) ja seetõttu kasutame projektis saksakeelset sõna, mis hõlmab palju erinevaid aspekte meie sisemaailma kujunemisel ja muutumisel.

Projekti idee annab edasi järgmine tsitaat: “Bildung on elukestev õpe, mis võimaldab meil kasvada ja muutuda, see on eksistentsiaalne ja emotsionaalne sügavus, see on elukestev suhtlus ja uue  avastamine. Bildung on emantsipatsioon ja pidev protsess, mis ei lõpe kunagi.“ (www.europeanbildung.net )

Projekti koordineerib: Institut für Internationale Zusammenarbeitdes Deutschen Volkshochschul-Verbandes (Saksamaa)

Partnerid: Belgiast, Eestist, Iirimaalt, Kreekast, Taanist, Austriast, Soomest, Hispaaniast ja Šveitsist.

Projekti kodulehekülg: www.eaea.org/project/bildung

Mis on Bildung: kokkuvõte eesti keeles, täistekst inglise keeles.

Demokraatia ja Bildung: kokkuvõte eesti keeles, täistekst inglise keeles.

Digitaliseerimine ja Bildung: kokkuvõte eesti keeles, täistekst inglise keeles.

Kestlik areng ja Bildung: kokkuvõte eesti keeles, täistekst inglise keeles.

Põhioskused ja Bildung: kokkuvõte eesti keeles, täistekst eesti keeles.


Varasemad projektid

2018. aastal viis Eesti Rahvaülikoolide Liit ellu Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti „Eesti rahvaülikoolide võimestamine“, mille käigus toimusid:

  • ERL arengu- ja kommunikatsioonistrateegia koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2018-2023;
  • EQM mudeli kohandamine ja rakendamine Eesti vabahariduslikes koolituskeskustes koos koolitusega potentsiaalsetele taotlejatele;
  • koostööseminarid;
  • uue kodulehe loomine.

2014 – 2016 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit mitteformaalse koolituse kvaliteedi hindamise projektis “Quality assurance within adult education” (Kvaliteedi tagamine täiskasvanuhariduses) Nordplus Adult programm NPAD-2014/10035.
Projekti kodulehekülg: www.europeanqualitymark.org.
Projektis osales neli riiki: Island, Norra, Leedu ja Eesti.
Projekti jooksul uuendati ja katsetati EQM kvaliteedi hindamise mudelit, sh enesehindamise ja välishindamise vorme.

2011-2013 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit Leonardo da Vinci programmi koostööprojektis „European Quality Mark for non-formal learning providers – further development“.
Koordinaatorriik oli Island ja lisaks Eestile olid projekti partnerriigid Leedu, Itaalia, Norra ja Türgi. Projekti tulemusel sõlmiti konsortsiumleping EQM kvaliteedimudeli kasutamise ja levitamise kohta.

2010-2014 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit (esindaja Heli Kaldas) täiskasvanute koolituse kvaliteedi tagamise töörühmas ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ 1.1.0601.09-0003 tegevus 2.4.
Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks raames.

Lisainfo: Heli Kaldas heli.kaldas@rahvaulikoolideliit.ee