Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Rahvaülikoolide Liit on Haridus-ja Teadusministeeriumi strateegiline partner.

Haridus- ja Teadusministeeriumis tegeleb täiskasvanuhariduse valdkonna küsimustega täiskasvanuhariduse osakond, mille eesmärgiks on kindlustada riikliku hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine ning rakendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Haridus- ja Teadusministeeriumis eestvedamisel viiakse ellu täiskasvanuhariduse programmi, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Täiskasvanuharidust reguleerib täiskasvanute koolituse seadus ja koolituste korraldamist täienduskoolituse standard.

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)

Eesti Rahvaülikoolide Liit on EAEA liige.

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA) on täiskasvanute mitteformaalse õppe eestkõneleja Euroopas, millel on 142 liikmesorganisatsiooni 44 riigis ja mis esindab üle 60 miljoni õppuri.

EAEA on Euroopa vabaühendus, mille eesmärk on ühendada ja esindada täiskasvanuharidusega otseselt seotud Euroopa organisatsioone. EAEA tegutseb selle nimel, et kõikidel täiskasvanutel oleks võimalus õppida.

Algselt Euroopa täiskasvanuhariduse büroona tuntud EAEA asutati 1953. aastal.

ETKA Andras

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon, mis loodi aastal 1991.

ETKA Andras missioon – eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

ETKA Andras põhieesmärk on elukestva õppe edendamine. Selleks teeb organisatsioon edukat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

Vabaühenduste Liit

Eesti Rahvaülikoolide Liit on Vabaühenduste Liidu koostööpartner. 

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Vabaühenduste Liidu missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Eesti Vabaharidusliit

Eesti Rahvaülikoolide Liit on Eesti Vabaharidusliidu koostööpartner. 

Eesti Vabaharidusliit on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Eesti Vabaharidusliidu missioon on vabahariduse teadvustamine ühiskonnas ja liikmete toetamine kodanikuühiskonna arendamiseks vajaliku õpikeskkonna loomisel.
Organisatsiooni põhieesmärk on elukestva õppe väärtustamine vabaharidusliku mõtteviisi levitamise ja kodanikuühiskonna arendamiseks vajalike võtmepädevuste kujundamiseks.