Projekti „Kodanikuks olemise ABC“ lõpetas koostööpartnerite ümarlaud 29. aprillil Kalamaja muuseumis.

Kutsusime oma oma head koostööpartnerid aruteluringi, et leida vastus küsimusele „kuidas edasi?“.  Tegime  põgusa tagasivaatega 2022-2024 projektis aset leidnud tegevustele ja arutasime kodanikuhariduse, sealhulgas kogukonnaringide tuleviku ning omavaheliste koostöövõimaluste üle.

Millest tuli juttu?

  • Koos tõdesime, et kuigi kodanikuhariduse edendamise vajadust tunnetame partneritena kõik, siis kipuvad selle valdkonnaga seotud algatused ikka veel jääma projektipõhisteks. Arutasime, miks see nii on ja kas näeme ka lahendusi?
  • Uudis ei olnud kellelegi seegi, et kuigi erinevates kodanikupädevuste arengut toetavates algatustes osalenud inimesed tõdevad hiljem nende vajalikkust, siis esialgu ei ole neid nii lihtne kampa saada. Suur osa inimesi ühiskonnas ei ole harjunud mõtlema, et võiks enda enesetäiendamisse panustada, veelgi vähem tajutakse selle järele vajadust teemade osas, mis nii otseselt igapäevaelu ei puuduta.
  • Arutasime ka selle üle, kas ja millised on meie tänased kodanikukoolitusega seotud andmed, et valdkonna edendamise heaks otsuseid teha ning mis kokkuleppeid ja algatusi vajaksime, et neid süsteemsemalt koguda ja analüüsida.

Oma heade mõtetega andsid panuse aruteluringi õnnestumisele ETKA Andras, Eesti Vabaharidusliit, Vabaühenduste Liit, Siseministeerium, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT, Eesti Haridusfoorum, Tallinna Ülikool ja Eesti Koostöö Kogu.