EQM on kvaliteedi tagamise süsteem kõikidele mitteformaalse hariduse pakkujatele üle kogu Euroopa. See on süsteem, mis on mõeldud tagama mitteformaalse õppe pakkujate ja nende tegevuste, teenuste ja töö kvaliteeti. EQM mõõdab, kuivõrd efektiivselt organisatsioon mõistab, millised süsteemid ja tegevused on vajalikud, et pakkuda ning toetada kvaliteetset õppimist vastavalt Euroopa täiskasvanuhariduse kvaliteedi tagamise nõuetele. EQM aitab õppe pakkujail saavutada kasvavaid Euroopa ja riiklikke kvaliteedinõudeid. Samuti võib seda kasutada toetamaks kvaliteedi arengut ja tagamist mistahes teiste õppe pakkujate puhul.

Samuti on EQM vahend, mis aitab koolituste pakkujail ja nende personalil tundma õppida seda, kuidas nad tagavad kvaliteeti nii selles, mida nad õpetavad, kui selles, kuidas nad seda õpetamist ja õppimist toetavad. EQMi protsessi tuumaks on pakkuja enesehindamine. Enesehindamisvorm koosneb neljaosalisest küsimustikust, milles iga osa vaatleb koolitusi pakkuva organisatsiooni ja tema koolituste korraldamise erinevate aspektide efektiivsust.

  • Esimene osa „Pakkuja ja õppe haldamine” hõlmab kriteeriume, mis on seotud koolituste pakkuja, administratiivsete protsesside ja õppeprotsessi kavandamisega.
  • Teine osa „Õppija vajadused ja kursuste väljatöötamine” hõlmab kriteeriume, mis on seotud õppijaga, sealhulgas õpikeskkond, kursused ja nende sisu, samuti õppija vajadused ning eesmärgid.
  • Kolmas osa „Õpisaavutuste mõõtmine” sisaldab õppijate saavutuste ja õppijaile antava tagasisidega seotud kriteeriume.
  • Neljas osa „Kvaliteedijuhtimine” sisaldab kvaliteediküsimustega seotud kriteeriume, sealhulgas enesehindamise protsessi juhtimist ning kvaliteedikultuuri organisatsioonis.

EQM-i töötasid välja partnerid kaheksast Euroopa riigist. Esimene versioon valmis projekti RECALL Recognition of Quality in Lifelong Learning (Kvaliteedi tunnustamine elukestvas õppes) tulemusena, mis viidi läbi 2006-2008 Euroopa Komisjoni toetusel Leonardo da Vinci programmi raames. EQMi täiustades pöörati erilist tähelepanu täiskasvanuhariduse kvaliteedi soovituslikule raamistikule, mille käivitas 2013. aasta oktoobris Euroopa Komisjoni volitustega täiskasvanuhariduse kvaliteedi temaatiline töögrupp.

2014- 2016 osales Eesti Rahvaülikoolide Liit mitteformaalse koolituse kvaliteedi hindamise projektis “Quality assurance within adult education” (Kvaliteedi tagamine täiskasvanuhariduses) Nordplus Adult programm NPAD-2014/10035.

Projektis osales neli riiki: Island, Norra, Leedu ja Eesti. Projekti jooksul uuendati ja katsetati EQM kvaliteedi hindamise mudelit, sh enesehindamise ja välishindamise vorme.

Projekti kodulehekülg www.europeanqualitymark.org 

2015. aastal viidi Haapsalu Rahvaülikoolis läbi esimene enesehindamine EQM (European Quality Mark) mudeli järgi.

2018. osalesid EQM hindamises Tartu Rahvaülikool, Tallinna Rahvaülikool, Pärnu Rahvaülikool, Ontika Koolituskeskus, Haapsalu Rahvaülikool ja Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia. Kõigile omistati EQM kvaliteedimärk kolmeks aastaks, kehtivusega kuni 17.12.2021.

Kvaliteedispetsialist:
Ingrid Leinus. E-post: ingrid@rahvaylikool.ee

EQM kvaliteedimärk on omistatud järgmistele täienduskoolitusasutustele:

  • Tartu Rahvaülikool
  • Tallinna Rahvaülikool
  • Pärnu Rahvaülikool
  • Haapsalu Rahvaülikool
  • Ontika Koolituskeskus
  • Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia

kehtivusega kuni 17.12.2021.

Dokumendid