Eesti Vabaharidusliit

Eesti Vabaharidusliit on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Oma missiooniks peame püsiva kodanikuühiskonna tekkimiseks vajaliku keskkonna loomist, toetades oma liikmete hariduslikke taotlusi ning teadvustades vabahariduse eesmärke valitsuse ja parlamendi tasandil ning avalikkuses. (Allika.s: www.vabaharidus.ee).

Eesti Rahvaülikoolide Liit kuulub Eesti Vabaharidusliitu, olles väga tugevalt seotud nende tegevusega.

Eesti Vabaharidusliidu volinike kogus on kaks ERL liikme esindajat: Anu Seeman Haapsalu Rahvaülikoolist ja Leonora Kraus Saaremaa Õppekeskusest.
ETKA Andras

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning on seni edukalt tegelenud elukestva õppe edendamisega Eestis.

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. ETKA Andras teeb edukat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

ETKA Andras missioon – eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis. (Allikas: www.andras.ee).
SA Archimedes

SA Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Tänaseks on Archimedesest saanud juhtiv Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav struktuur – Eesti ja Euroopa Liidu haridus- ja teadussüsteemi integreerija koostööprogrammide ja -projektide kaudu ning tingimuste looja programmides osalemiseks läbi kõrghariduse akrediteerimise ja teaduse hindamise.

Archimedese peamiseks ülesandeks on jätkuvalt rahvusvahelise koostöö edendamine kolmes põhivaldkonnas:

  • haridus,
  • teadus- ja arendustegevus,
  • noorte kodanikuharidus.
HTM

Haridus- ja Teadusministeeriumis tegeleb täiskasvanuhariduse valdkonna küsimustega kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond.

Täiskasvanuharidust reguleerib alates 1993. aasta novembrist täiskasvanute koolituse seadus, mis sätestab iga inimese õiguse pidevaks enesetäiendamiseks kogu eluea vältel; riigi ja omavalitsuste, samuti tööandjate kohustused täiskasvanute koolituse koordineerimisel ja elluviimisel; täiskasvanuhariduse finantseerimise riigieelarvest. (Allikas: www.hm.ee).